Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

GP Hồ nổi HDPE

Đối tác của Teinco