Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

Hồ sơ năng lực

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 03 năm gần đây:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng.

TT

Chỉ tiêu

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

1

Tổng tài sản

71.390.330.579

74.917.740.668

66.058.717.135

2

Tổng nợ phải trả

39.367.815.337

39.367.815.337

26.768.454.821

3

Doanh thu

71.390.330.579

177.859117.836

151.868.077.381

4

Lợi nhuận trước thuế

910.886.937

2.122.933.783

787.042.735

5

Lợi nhuận sau thuế

728.709.550

1.698.347.026

629.634.188


NĂNG LỰC THIẾT BỊ

Thiet bi

 

Đối tác của Teinco